Škola investování 13: Dluhopisy 1. část

8052x přečteno

Cílem tohoto dílu je přiblížit základy problematiky dluhopisů. Dluhopisy jsou neopomenutelným investičním instrumentem, se kterým se můžete setkat téměř ve všech zemích světa. Díky několika typům mění dluhopis svoji podobu i chování. Stejně jako akcie je provázán s několika faktory, které jej ovlivňují. To vše si v tomto a následujícím díle osvětlíme.

Definice

Jedna z  definic charakterizuje dluhopis jako cenný papír dluhového typu, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. V pozici emitenta může být stát, firmy či jiné instituce, které si vydáním tohoto cenného papíru zajišťují přísun potřebných finančních prostředků. S dluhopisem je spojeno právo věřitele na splacení dlužné částky, vyplácení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky.
 

Dělení dluhopisů

Existuje různá klasifikace dluhopisů. Jednou z nich je dělení podle emitenta. Toto dělení spočívá především v tom, kdo a za jaké situace dluhopis vydal. S tím také souvisí i určení rizika, respektive důvěryhodnosti emitenta.
 

Státní dluhopisy

Vydavatelem je v tomto případě stát, v ČR konkrétně Ministerstvo financí. Emisi i výplatu úroků zajišťuje Česká národní banka a obecně platí, že státní dluhopisy mají nízkou míru rizika, proto jsou pro investory zajímavé. Získané peníze jdou nejčastěji do infrastruktury nebo se použijí ke snížení státního deficitu.
 

Komunální dluhopisy 

Emitentem je územní samosprávný celek, tj. kráje či obce.
 

Korporátní dluhopisy 

U podnikových cenných papírů dluhového typu je emitentem společnost či firma, která potřebuje kapitál ke své činnosti. Může se jednat o modernizaci zařízení, rozšíření výroby či odvrácení bankrotu. Podnikové dluhopisy mají různou rizikovost dle které se odvíjí výše úroků.
 

Bankovní dluhopisy

Emitentem je peněžní ústav. Dluhopis se chová jako korporátní dluhopis se specifickými právními i finančními možnostmi.
 

Pokladniční poukázky 

Tyto krátkodobé dluhopisy opět vydává stát nebo orgány veřejné správy. Slouží ke krátkodobému krytí státního rozpočtu. Pokladniční poukázky jsou nejméně rizikovým dluhopisem, což se také odráží ve výši úrokové míry, která je obvykle jedna z nejnižších.
 

Dělení dle splatnosti

Dle splatnosti bychom dluhopisy mohli rozdělit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Splatnost krátkodobých dluhopisů je do jednoho roku a patří sem pokladniční poukázky či komerční cenné papíry. U střednědobých dluhopisů je časový horizont splatnosti od jednoho roku výše až do 5 či 10 let. Dlouhodobé cenné papíry jsou existenčně nejdelší, tj. 10 a více let.
 

Dělení dle vyplácení úroků

Poslední dělení se odvíjí od způsobu vyplácení úroků a charakteru samotného dluhopisu. Zde je důležité zmínit nejčastěji používané:
 
  • s pevným výnosem,
  • s proměnlivým výnosem,
  • podřízené dluhopisy,
  • konvertibilní dluhopisy.

S vyplácením úroků, tedy výnosů, souvisí velmi úzce pojem kupon. Kupon je pravidelně vyplácená úroková sazba zpravidla ročně u dluhopisů s pevným výnosem a pololetně u dluhopisů s plovoucím kuponem. Výše kuponu se uvádí ročně v procentech z nominální hodnoty dluhopisu. Nominální neboli jmenovitá hodnota je částka, kterou emitent vyplatí investorovi v době splatnosti dluhopisu.

Samotná výše kuponu by však neměla být nejdůležitějším faktorem výběru dluhopisu. Klíčovým ukazatelem je tzv. výnos do splatnosti. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o porovnání toho, co investor zaplatil, s tím, co a kdy dostane. Výnos do splatnosti umožňuje srovnávat jednotlivé emise dluhopisů mezi sebou.
 

Dluhopisy s pevným výnosem

Kupon, který je sjednaný již při emisi. Nemění se po celou dobu životnosti dluhopisu. Velice snadno tak lze spočítat zisk resp. výnos do splatnosti. Pevný kupon není schopen reagovat na ekonomický vývoj.
 
Pro fixní dluhopisy platí jednoduchý vztah: zatímco kupón zůstává stejný, pokles sazeb se promítne nárůstem ceny dluhopisu. Zjednodušeně řečeno, pokud klesnou úrokové sazby z 5% na 3%, musí si investor za dluhopis s pětiprocentním kupónem trochu připlatit. Kolik? Tolik, aby výnos do jeho splatnosti byl 3 procenta. Je to logické, neboť kdyby stály tříprocentní i pětiprocentní dluhopisy stejně, každý by vyžadoval ten s vyšší kupónem (časopis dámského investičního klubu LADY IN, jaro 2010, Martin Vlček: Recept na dluhopisy).
 
Pokud investor preferuje vyšší výnos, může zvolit dluhopisy rizikovějších emitentů nebo využít možností jiných typů dluhopisů, než jsou tyto klasické. Mezi ně patří dluhopisy s plovoucím kuponem či podřízené dluhopisy.
 

Dluhopisy s plovoucím kupónem

Zde se pravidelně vyplácený kupón pohybuje společně s trhem a cenové výkyvy bývají obecně menší než u dluhopisů s pevným kuponem. Investor je tedy odproštěn od úrokového rizika. Výše kupónu se určuje v předem stanovených dnech podle zveřejněné referenční sazby. V ČR je nejběžnější používanou sazbou šestiměsíční PRIBOR, což je mezibankovní sazba, za kterou si banky mezi sebou půjčují peněžní prostředky na daném časovém horizontu. Každý pracovní den Česká národní banka stanovuje hodnoty sazeb PRIBOR podle předem daných pravidel na základě kotací, které obdrží od bank aktivně působících na českém trhu. Tento typu dluhopisu je oblíbený mezi těmi investory, kteří v budoucnu očekávají růst sazeb.
 

Podřízené dluhopisy

Zde se opět můžeme setkat s vyšším výnosem oproti klasickému dluhopisu, avšak v případě potíží emitenta se splácením svých závazků budou nároky investorů držících tento typ dluhového instrumentu uspokojeny později nebo v menší míře než těch věřitelů, kteří mají dluhopis s pevným výnosem. jmenovitá hodnota dluhopisu či jinými slovy nominál může být v případě nepříznivého vývoje krácen. 
 

Konvertibilní dluhopisy

Tyto dluhopisy většinou vydávají méně kvalitní firmy. Chtějí-li se prostřednictvím dluhopisů financovat, musí investory zaujmout. Nabízejí za určitých podmínek směnu emitovaných dluhopisů za akcie. Pokud se emitentovi daří a tržní hodnota akcií roste, začne se takový dluhopis od určité výše chovat stejně jako zmíněné akcie. Naopak, dojde-li k propadu hodnoty akcií, uchovává si dluhopis své původní parametry, tedy kupon, jistinu i dobu splatnosti. Tento typ dluhopisů má velmi vysokou korelaci s akciovými trhy. Z dlouhodobého hlediska zde můžeme pozorovat i téměř srovnatelné zhodnocení. Výhodou investice do dluhopisů je její omezený propad v porovnání s přímou akciovou investicí.
 
V období nízkých úrokových sazeb jsme jako investoři nuceni více přemýšlet a pečlivě vybírat, což je velmi pozitivní dopad zdánlivě negativní situace. Můžeme se tak naučit přístupy, které používat bez ohledu na ekonomický cyklus.
 
Tímto výčtem charakteristik končí díl o základech dluhopisů a v tom následujícím se můžete těšit na strategie investování a další užitečné informace. 
 
Autor: Pavlína Ondráčková
 
Autor: redakce