Klub investorov, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, v spolupráci s pánom RNDr. Mironom Zelinom CSc., členom predstavenstva Privatbanky a vrchným riaditeľom úseku privátneho bankovníctva, si Vás dovoľujú pozvať na sériu odborných a praktických seminárov, ktoré sa uskutočnia počas zimného semestra 2018 na NHF EUBA.

Pre koho je workshop určený?

Séria workshopov je určená pre začiatočníkov aj pokročilých, primárne však pre študentov NHF. Účastníci sa môžu dopracovať k spestreniu svojho životopisu v podobe certifikátu, pričom podmienkou je účasť aspoň na 3 stretnutiach.

Ako sa prihlásiť?

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

1. Vyplňte online dotazník, ktorý nájdete na nižšie uvedenom odkaze najneskôr do 4.11.2018. Vzhľadom na veľký počet záujemcov, prihláste sa prosím iba v prípade seriózneho záujmu.
2. Počkajte na potvrdzovací email.
3. Príďte na 1. stretnutie a zapíšte sa do prezenčnej listiny.

Miesto konania a časový harmonogram

Stretnutia sa budú konať 4x za semester v miestnosti D117 v budove Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Začiatok stretnutí:      18:40
Koniec stretnutí:         20:00

Dátumy a témy stretnutí:

a) 7.11.2018 – Investičná filozofia
b) 13.11.2018 – Dlhopisy
c) 27.11.2018 – Akcie
d) 4.12.2018 – Certifikáty; záverečné vyhodnotenie semináru

V dôsledku vyťaženia lektora p. RNDr. Mirona Zelinu CSc. si Klub Investorov vyhradzuje právo na zmenu termínu konania seminárov. V prípade zmien budú účastníci workshopov kontaktovaní e-mailom s podrobnými informáciami o zmene. Miestnosť bude uverejnená neskôr - buď na webe, alebo Vás informujeme mailom.

Podrobný program stretnutí

7.11.2018: Investičná filozofia – čo si musíme ujasniť predtým, ako sa pustíme do investovania

 1. Mýty o investovaní
 2. Aký je rozdiel medzi investíciou, špekuláciou a hazardom?
 3. Môže drobný retailový investor poraziť profesionálov?
 4. Historické výnosy jednotlivých tried aktív
 5. Vplyv daní a poplatkov na výnosnosť investícií
 6. Je bitcoin investícia?
 7. Otázky a diskusia

13.11.2018: Dlhopisy

 1. Pojmy: kupón, menovitá hodnota, splatnosť, durácia, …
 2. Držba dlhopisu do splatnosti alebo realizácia zisku pred jeho splatnosťou?
 3. Kreditné a úrokové riziko
 4. Dlhopisové fondy: investment grade/high yield, aktívne riadené fondy/ETF
 5. Investícia do konkrétnych dlhopisov: čo si treba všímať

27.11.2018: Akcie

 1. Prečo investovať do akcií (inflácia, rast ziskov, reinvestície, zvyšovanie produktivity..)
 2. Investícia versus špekulácia (dlhodobá držba alebo trading?)
 3. Aktívne riadené akciové fondy
 4. Exchange traded funds
 5. Fundamentálna analýza (P/E, cash flow, rastové versus hodnotové akcie,...)

4.12.2018: Certifikáty

 1. Čo sú certifikáty, čím sa líšia od akcií alebo dlhopisov
 2. Výhody a nevýhody certifikátov
 3. Druhy certifikátov: garantovaný, indexový, diskontný a bonus certifikát
 4. Vyhľadávanie vhodných certifikátov na webe
 5. Najvhodnejšie trhové podmienky na nákup/predaj certifikátov

O školiteľovi 

RNDr. Miron Zelina, CSc. sa venuje finančnému poradenstvu už viac ako 26 rokov. Vyštudoval matematiku (vedecký smer) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po skončení štúdia učil algebru a príbuzné disciplíny na tejto vysokej škole. Pôsobil aj na Matematickom ústave SAV, pričom v roku 1996 zavŕšil svoju matematickú kariéru získaním vedeckého titulu kandidáta vied v odbore algebra a teória čísel.

S finančným poradenstvom začal v roku 1991, keď radil známym, kam investovať investičné kupóny v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie. Reálne obchodovanie s akciami na vlastný účet začína v roku 1993. V roku 1994 získava licenciu makléra (osvedčenie o odbornej spôsobilosti, len takéto osoby mohli v tom čase legálne vykonávať obchodovanie s cennými papiermi), ktorú udeľovalo Ministerstvo financií, následne začína pôsobiť v obchodníkovi s cennými papiermi, Tory-Broker, s.r.o. Košice.

V roku 1996 nastupuje do spoločnosti Invest Brokers, o.c.p., a.s., Bratislava ako maklér, kde má na starosti obchodovanie s cennými papiermi pre skupinu VÚB Invest Holding. V roku 1999 sa stáva riaditeľom firmy.

Od roku 2004 pôsobí v Privatbanke, najprv na pozícii riaditeľa odboru Treasury, od roku 2012 je členom predstavenstva zodpovedným za úsek privátneho bankovníctva. V praxi to znamená, že má na starosti privátne bankovníctvo, ktoré prostredníctvom cca 30 privátnych bankárov spravuje majetok bonitných osôb v celkovom objeme vyše jednej miliardy eur, ďalej Treasury, ktoré je zodpovedné za  riadenie portólia cenných papierov banky, likvidity banky a vykonávanie nákupu a predaja cenných papierov pre klientov a Asset management, ktorý riadi portfóliá vybraných klientov na základe plného mandátu.

Miron Zelina je podpredsedom Výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi a predsedom Rady Garančného fondu investícií. Angažuje sa vo zvyšovaní úrovne finančnej gramotnosti na Slovensku a presadzuje spravodlivejšie zdaňovanie príjmov z cenných papierov u fyzických osôb.

Ako sa prihlásiť?

1. Vyplňte online dotazník, ktorý nájdete na nižšie uvedenom odkaze najneskôr do 4.11.2018. Vzhľadom na veľký počet záujemcov, prihláste sa prosím iba v prípade seriózneho záujmu.
2. Počkajte na potvrdzovací email.
3. Príďte na 1. stretnutie a zapíšte sa do prezenčnej listiny.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR