Škola investování 44: Ukazatelé

10710x přečteno

V jendom z posledních dílů Školy investování jsou stručně představeny ukazatele, které vám mohou napomoci při rozhodování o investicích do akcií. Některé ukazatele jsme již poznali v předchozích dílech, jiné mohou být zcela nové. Každý z nich je potřeba poznat blíže, než jen vpár větách, proto odkazujeme na literaturu z oblasti finanční analýzy podniku. Cílem tohoto článku je seznámit se s těmi nejznámějšími a krátce je představit.

Základní ukazatele

  • P/E ratio
Známým ukazatelem, který se často objevuje na kurzovních lístcích, je P/E ratio. Jeho výpočet vyjadřujeme podílem ceny akcie (aktuální kurz) a čistého (ročního) zisku na akcii.
 
 
Vypovídá především o tom, na kolikanásobek zisku si jako investor cení dané akcie. Více o P/E se můžete dozvědět v 37. díle Školy investování
  • P/B value
Poměr mezi cenou a účetní hodnotou na akcii (P/BV) vyjadřuje, na kolikanásobek účetní hodnoty vlastního kapitálu si akcii ceníme. Jinými slovy, kolik korun je investor ochoten zaplatit za jednu korunu vlastního kapitálu. Účetní hodnota akcie (BV) se počítá především pro srovnání s tržní cenou akcie a je dána poměrem vlastního kapitálu ku počtu akcií.
  • P/S ratio
Nejméně známým, přesto používaným ukazatelem, je price sales ratio. Podílem ceny akcie vůči tržbám na akcii vyjádříme, kolik korun zaplatíme za jednu korunu tržeb. Tento poměrový ukazatel se používá pro porovnání firem na akciovém trhu, které jsou ze stejného odvětví nebo mají podobný byznys model. P/S ratio není izolovaným ukazatelem a je vždy nutné propojit jeho výsledek s dalšími daty a informacemi o firmě. Díky P/S, průměru a tržbám můžeme zjistit pravou hodnotu firmy, kterou porovnáme s její tržní cenou a na základě toho lze vyvodit závěr o koupi, držbě či prodeji akcie dané firmy. Výhodou tohoto ukazatele je fakt, že ho lze použít i v případě, že je firma ztrátová, oproti ukazateli P/E, který pro svůj výpočet potřebuje zisk.
  • EPS
Vydělením čistého zisku dosaženého v daném roce počtem akcií se získá ukazatel EPS (earnings per share). Ten říká, kolik korun čistého zisku připadá na jednu akcii. Podniky mohou dělit zisk na dvě části. První je vyplacena akcionářům ve formě dividend a druhá část zůstává ve firmě pro její budoucí rozvoj (viz. výplatní a aktivační poměr). 
 
Čistý zisk na akcii = EAT / počet akcií
  • Výplatní a aktivační poměr
Výplatní poměr, jinými slovy také payout ratio, vypovídá, jak velký podíl čistého zisku po zdanění je v daném roce vyplacen akcionářům. Zbylá část zisku, vyjádřená aktivačním poměrem, zůstává ve firmě a je použita na reinvestice.
 
Výplatní poměr = dividenda na akcii / EPS
Aktivační poměr = 1 – výplatní poměr
  • ROI
Cíleným efektem každé investice je zisk. Ten je závislý na mnoha faktorech a těmi hlavními jsou vývoj výnosových a nákladových položek. Výnosnosti investice (zkratka ROI) dává do poměru průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice a náklady na investici. Díky průměrné hodnotě ročního zisku lze srovnávat projekty s různou dobou životnosti, různou výší investičních nákladů a různým objemem výroby. Jako zisk se bere čistý zisk, tedy po zdanění, protože představuje skutečně efekt plynoucí podniku ze své činnosti. Investiční náklady jsou představovány průměrnou zůstatkovou hodnotou investice. Vypočtená hodnota ROI se srovnává s investorem požadovanou mírou zúročení. Je-li vyšší, investice je výhodná, je-li nižší, platí opak a od investice bychom měli upustit.
 
ROI = průměrný čistý roční zisk z investice / náklady na investici
  • ROIC
Aby byl při výpočtu vyloučen vliv finanční páky, tj. použití cizího kapitálu, používá se ukazatel výnosnosti investovaného kapitálu, který poměřuje nikoli čistý zisk, ale EBIT (zisk před zdaněním a odečtením úroků) oproštěný o zdanění, ale nikoli o úroky, s investovaným kapitálem. Právě odečtení úroků, související s používáním cizího kapitálu ve firmě, způsobuje snížení zisku ale na druhou stranu vyšší rentabilitu vlastního kapitálu (viz. dále).
 
ROIC = EBIT (1-t) / investovaný kapitál 
  • ROA
Ukazatel ROA dává do poměru zisk s celkovými aktivy, které jsou v podniku investovány, a neohlíží se na zdroje financování těchto aktiv. Zkoumáme, kolik korun zisku připadlo na jednu korunu investovaného aktiva. Zde, stejně jako i u ostatních ukazatelů, je nutné porovnání výsledku s odvětvovým průměrem či výsledkem konkurenčního podniku. Hodnota může být sice vysoká, ale v porovnání s ostatními firmami v odvětví může jít o „nižší příčku“ a v takové chvíli výsledek nepředstavuje pozitivní hospodaření s aktivy.
 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu = EBIT / aktiva
  • ROE
Pro hodnocení výnosnosti vlastního kapitálu se používá ukazatel ROE. Z pohledu investora je žádoucí, aby se jeho investovaný kapitál při daném riziku zhodnocoval co nejvíce, tedy aby pokryl požadovanou výnosovou míru ale i podstoupené riziko vyjádřené rizikovou prémií. Platí, že čím vyšší rentabilita, tím lépe si společnost stojí, protože na jednu korunu kapitálu připadá více korun zisku.
 
Rentabilita vlastního kapitálu = EBIT / vlastní kapitál
 
Autor: Pavlína Ondráčková
 
Autor: redakce