Škola investování 40: Technická analýza 1. část

4522x přečteno

Ve finančnictví je technická analýza zaměřena na predikci (předpovídání) pohybů ceny libovolných finančních instrumentů.

Technická analýza

Na základě systematického zkoumání minulých a současných dat jsme schopni s určitou mírou pravděpodobnosti zjistit budoucí vývoj ceny (tzv. extrapolace dat). Vstup do pozice se týká pravděpodobnosti úspěchu, právě TA nám tuto pravděpodobnost zvyšuje. Základním axiomem TA je, že se lidské bytosti za určitých podmínek chovají podle poznatelných a daných vzorců.

Primárním zdrojem dat je cenový graf s objemem uskutečněných obchodů, mezi další důležité zdroje můžeme zařadit množství otevřených pozic, či mezitržní korelace. Jejím cílem je vhodné načasování obchodu, neboli zjištění informace o čase vstupu a výstupu do pozice (timing). Abychom mohli správně časovat trh je nutné nalézt trend.
 

Technická analýza je postavena na tzv. Dow teorii, která lze popsat následujícími tezemi:

 1. Všechny relativní informace jsou obsaženy v ceně (teorie byla koncipována na akciové indexy)
 2. Trhy mají tři základní pohyby:
  1. Hlavní pohyb (v řádu let)
  2. Střední pohyb (dny, měsíce)
  3. Krátký swing (hodiny)
 3. Objem musí potvrzovat trend
 4. Trend je tvořen třemi fázemi:
  1. Akumulační fáze – tradeři „vědí“, co se děje, aktivně obchodují proti trendu
  2. Fáze účasti veřejnosti – zásadní změna pohybu kurzu, snaha obchodníků particiovat
  3. Distrubuční fáze – někteří se začnou zbavovat svých podílů (distribuovat)
 5. Trendy existují do doby, kdy nás signály nepřesvědčí o opaku
 6. Akciové indexy se musejí navzájem potvrzovat (korelace)

Více informací o Dow teorii je možné se dozvědět v dodatcích, my se však nadále nebude zabývat tímto tématem, jelikož bychom se vzdálili našemu hlavnímu tématu.

Podíváme-li se na technickou analýzu trochu jiným pohledem, než-li je prezentováno obyčejně, je nutné si uvědomit několik základních myšlek a jejich následků. To, že budeme znát množství formací, indikátorů, nebo jiných analytických nástrojů je sice pěkné, ale víceméně zbytečné, pokud nepochopíme základní myšlenku. Technický analytik se nezajímá o příčiny pohybů kurzů, nýbrž o pouze o samotný pohyb, nezajímá ho tedy otázka proč (narozdíl od FA).

Pokud analytik tvořící své predikce na základě minulého dění a chce, aby jeho rozhodnutí mělo prediktivní hodnotu, musí věřit předpokladu, že historie se opakuje, že se lidé za určitých podmínek chovají stejně. Jinými slovy řečeno, axiomem TA je opakující se historie. Co si vlastně představit za tvrzením: „lidé se za určitých podmínek chovají stejně“? Budete snad se mnou souhlasit, že lidé mají v určitém smyslu relativně podobné fyziologické a psychické potřeby. Od těchto potřeb se odvíjí také náš systém hodnot, který přikládá dění kolem nás určitou důležitost, hodnotu. Nevztahujme prosím tyto hodnotu příliš na detaily, například, že někomu chutná guláš a někomu řízek. Vztahujme je na obecná pravidla, třeba, že každý musí jíst jinak zemře. Pokud jsme relativně podobní, jednáme podobně (třeba v tom, že chceme dosáhnout zisku), tak se tedy musíme opakovat.

Cenový graf

Říkali jsme, že hlavním zdrojem informací pro takového analytika je cenový graf. Co to ovšem znamená? Co je vůbec takový cenový graf? Graf je jedním z vizuálních záznamů informace. Danou informaci bychom byli schopni popsat i jinak, například slovním popisem, nebo řadou čísel, ovšem takové vyjádření by pro nás bylo velmi nepřesné, nesrozumitelné. Jestliže hlavním zdrojem informace je cenový graf, následkem tohoto zjištění je, že jsme všichni stejně informováni. Což je mimojiné dalším zásadním rozdílem od fundamentální analýzy, kde subjekt rozhodně není schopný zohlednit všechny informace (z toho také plyne jeho nepřesnost). V čem tedy spočívá rozdílnost našich výsledků?

Psychologie

No přeci v naší individuálnosti a originalitě. Vzpomeňme si na školní léta, kdy učitelka žádá, aby se studenti naučili třeba stránku slovíček do příštího týdne. Každý student by v tu chvíli měl být stejně informován, ale výsledky při testu jsou rozdílné. Nemusím snad vysvětlovat proč. Stejné je to i na trzích dle myšlení TA, ovšem v mnohem větším měřítku. Každý má stejné informace, ale dosahuje různých výsledky (asymetrie). Používáme jiné analytické nástroje, máme jinou psychiku, jiný trénink. V technické analýze záleží na našem subjektivním úsudku, který je závisle na naší osobě více, či méně na našem obchodování znát.

Je zcela nemožné, aby subjektivita u lidí byla naprosto odstraněna. Již z samotného principu trhu víme, že stejná analýza nemůže fungovat všem. Na jeden ziskový obchod přeci náleží stejně velký ztrátový obchod. S tímto bych také snadno navázal na kopírování strategií, pokud kopírujete obchodní strategie jiných obchodníků, je velmi pravděpodobné, že budete jinak úspěšní (hůře). Strategie totiž není nastavena na vaší hlavu, psychiku. Projevuje se zde hlavně ona subjektivita. Pozn: Odstraněním subjektivity by vznikl automatický obchodní systém (AOS), aplikovaný počítačem (strojem).

Pokud si definujeme naší obchodní strategii, naše oko hledá signály jen na určitých místech (ani nejsme zatím schopni zachytit 100%), kde je očekává, proto mají typicky AOS mnohem větší množství signálu na vstup. Otázkou však zůstává, zda jsou tyto signály přínosné. Dalším zásadním bodem je otázka týkající se funkčnosti této analýzy. Jelikož dle odhadů je 95% vstupů do pozice rozhodnuto právě na základě technické analýzy, především odpůrci tohoto „technického“ pohledu nabývají dojmu, že tato analýza funguje pouze z důvodu rozsáhlosti používání. Já bych si dovolil tomuto názoru oponovat, protože se domnívám, že tyto názory vyplývají z nedostatečného pochopení právě základních tezí technické analýzy. V tomto bodu je nutné se opět vrátit k vlivům, jež pohybují s cenou.

Rozděli jsme tržní cenu na dvě složky, reálnou a sentimentální. Reálná složka nám znázorňuje jakousi pravou cenu (kurz), ke které má tržní cena v dlouhém horizontu tendenci se pohybovat. Ovšem daná sentimentální složka je mnohdy dosti zásadní, proto je také fundamentální analýza v krátkém horizontu velmi nepřesná. Technická analýza nám však zkoumá cenu z grafu se všemi složkami, tedy včetně sentimentu. Technický přístup analyzuje také psychologii, která je na trzích naprosto zásádním faktorem. Zkoumáme chování davu (davu obchodníků v dané seanci) vzhledem k dané ceně. Na cenu přeci zajisté působí faktory neracionálního původu. Naše emoce (strach, očekávání), naše denní rozpoložení, schopnost uvolnit se, množství nechtěných chyb, věci, jež nemůžeme dopředu předpovídat. Ano existují fundamentální zprávy o sentimentu (např. COT report), jenže zásadním problém zde zůstává schopnost převést naše myšlení do řeči čísel, abychom mohli vyjádřit míru vlivu na cenu (nedají se kvantifikovat!).

Nyní drobné shrnutí naší dosavadní rozpravy:

 • TA = zkoumání sentimentu (psychologie davu)
 • Lidské bytosti se za určitých podmínek chovají podle poznatelných a daných vzorců.
 • Všechny relativní informace jsou obsaženy v ceně.
 • Ceny se pohybují v trendech.
 • Historie se opakuje.
 • Všechny subjekty jsou stejně informovány.
 • Klíčem rozdílnosti je subjektivita.
 • Aktuální cena daného trhu není reálnou hodnotou, ale vnímanou hodnotou do budoucna jako výsledek aktuálního a minulého dění.

Některé kvalitní zdroje na dalších serverech: Finančník.cz Jediný server v českém jazyce pravidelně zpracovávající množství článků týdně. Stockcharts.com Velmi obsáhlý server s množstvím příkladů (v anglickém jazyce).

Autor: Jan Krpálek 

<< Předchozí díl   Následující díl >>

Seznam dílů Školy investování

Autor: redakce