Škola investování 37: Fundamentální analýza 10. část

5285x přečteno

Tento díl Školy investování je zaměřen na ziskové modely a poměrové ukazatele k určení valuace akcií.

Ziskové modely

Ziskové modely jsou charakteristické použitím čistého zisku na akcii jakožto výchozí veličiny pro zjištění vnitřní hodnoty akcie. Někteří investoři tvrdí, že právě tato veličina má větší vliv na vnitřní hodnotu než dividenda.
 
Základní vzorec, z kterého budeme u jednotlivých ukazatelů vycházet, jsme si již představili. Jednalo se o Grodonův model uvedený v dividendových diskontních modelech. Nyní jej však rozložíme tak, abychom mohli odvodit ukazatele kapitálového trhu, které jsou pro investory potřebné.
 

 
 
kde:        E1           je očekávaný zisk,
                p             je dividendový podíl (vysvětlení viz. tempo růst g),
                k             požadovaná výnosová míra a
                g             tempo růstu.
 
Rozklad čitatele říká, že dividenda v příštím roce lze vyjádřit jako součin očekávaného zisku a dividendového podílu. Pokud víme, že očekávaný čistý zisk je ve výši 80 Kč na akcii a firma 40 % svého čistého zisku rozdělí mezi akcionáře (p = 0,4), což znamenám, že zbylých 60 % zůstává firmě na reinvestice, pak dividenda činí 32 Kč na akcii. Jelikož vycházíme z Gordonova modelu, můžeme prognózovaný zisk vyjádřit součinem zisku na akcii dnes a koeficientem vyjadřujícím navýšení díky pravidelnému růstu. Nechť je tempo růst 14,3 % a zisk ve výši 70 Kč na akcii. Vynásobíme-li 70 Kč koeficientem 1,143 (dle vzorce v závorce), dostaneme očekávaný zisk v příštím roce 80 Kč.
 
Z tohoto vzorce odvodíme poměrový ukazatel P/E (price earnings ratio), P/BV (price book value) a P/S (price sales ratio). Tyto tři podílového ukazatele jsou podstatou ziskových modelů.
 
  • P/E ratio
Nejznámějším ukazatelem nahrazující vnitřní hodnotu akcie je poměrový ukazatel P/E ratio. Mnohdy se s ním můžeme setkat na kurzovních lístcích a jeho výpočet je velmi jednoduchý. Vyjadřujeme ho podílem ceny akcie (aktuální kurz) a čistého zisku na akcii. Vypovídá především o tom, na kolikanásobek zisku si jako investor cením dané akcie. Pokud je hodnota P/E ratia vyšší než 15 %, jde o atraktivní investici.
 
P/E ratio můžeme kvantifikovat několika metodami, což je nespornou výhodou, stejně tak jako jeho snadný výpočet. Problém může nastat ve chvíli, kdy společnost generuje ztrátu nebo nevyplácí dividendy. Tehdy nemá smysl tento ukazatel počítat. Výpočtem zjistíme cennou informaci, na základě které činíme svá investiční rozhodnutí, musíme však myslet na fakt, že jakmile kolísá zisk, kolísá i výše P/E ratia. Vypočítám-li ho dnes, zítra nemusí platit. Největší nevýhoda však tkví v ovlivnitelnosti výsledku učeními metodami používanými ve firmě k sestavení výsledovky a vyčíslení čistého zisku. Ovlivnit jej můžeme také kurzem akcie. Obecně lze říci, že jakmile jsou zmanipulované vstupní hodnoty, nemusí být tento ukazatel vhodný pro reálné posouzení situace.
 
  • P/B value
Poměr mezi cenou a účetní hodnotou na akcii (P/BV) vyjadřuje, na kolikanásobek účetní hodnoty vlastního kapitálu si akcii ceníme. Jinými slovy, kolik korun je investor ochoten zaplatit za jednu korunu vlastního kapitálu. Atraktivní tituly se na základě výpočtu P/BV pohybují okolo 3 %.
 
Jedná se o alternativu P/E ratia s nižší vypovídací schopností, protože účetní hodnota v sobě neobsahuje aktuální informace. Počítáme jej spíše u společností se stabilním vlastním kapitálem, což jsou např. banky a další finanční instituce. Tento ukazatel se používá především v Německu a Francii. V různých zemích se setkáme s odlišnými účetními praktikami a tak největší nevýhodou je nemožnost srovnání podobných společností v mezinárodním měřítku. 
 
  • P/S ratio
Nejméně známým, přesto používaným ukazatelem, je price to sales ratio. Podílem ceny akcie vůči tržbám na akcii vyjádříme, kolik korun zaplatíme za jednu korunu tržeb. Výhody tkví především ve větší stabilitě tržeb v porovnání se ziskem a také v použitelnosti. Již od počátku existence společnosti můžeme znát P/S ratio, stejně tak v období ztrát či nulových dividend. U výpočtu P/S ratia se zaměřujeme na zjištění pouze tržeb, tudíž nás nezajímá, zda jejich výše pokryje náklady či nikoliv jako v případě předešlých dvou ukazatelů. Výsledek P/S ratia není ovlivněn účetními praktikami, což je ve srovnání s P/E či P/BV nesporná výhoda. Tento ukazatel můžeme použít u cyklických firem vykazujících nestabilní zisky. Při časovém srovnávání musíme mít na mysli i výši ziskové marže, kterou bychom měli vždy porovnat s P/S ratiem. Pokud bychom tak neučinili, mohlo by se stát, že tržby budou stále stejné, ale zisk může díky změně marže klesat. Ziskovou marži zjistíme podílem čistého zisku vůči tržbám. 
 

Tento díl je citací knihy s názvem Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích od člena Klubu investorů Davida Štýbra (knihu naleznete zde).

<< Předchozí díl   Následující díl >>

Seznam dílů Školy investování

Autor: redakce