Škola investování 27: Proces investování

4562x přečteno

Jak probíhá proces investování, čím začít a jak dál postupovat? Na tyto otázky odpovídají následující odstavce, které v určitých krocích charakterizují samotný postup investování.

1. Investiční strategie

Už mnohokrát bylo napsáno, že si každý investor musí určit svoji strategii. Do takové strategie jednoznačně patří požadavky na výnos a riziko. S těmito parametry poté souvisí výběr instrumentů. Z dílů o portfoliu víme, že můžeme tíhnout k dynamickému, konzervativnímu či smíšenému portfoliu. Podle toho se mění podíl jednotlivých instrumentů.
Nesmíme zapomenout na zmapování současné situace, tj. jak velký obnos mohu investovat, a také určení ztrátové hranice, za kterou již nejsme ochotni jít. Do strategie samozřejmě patří více bodů, zde jsou zmíněny pouze ty nejzákladnější, proto Vás odkazuji na minulé články Školy investování. 
 

2. Výběr instrumentu

Když jsou základní atributy, uvedené v prvním bodě, stanoveny, je třeba již konkretizovat, na který trh vstoupíme a jaké tituly, komodity, typy instrumentů nakoupíme. Předpokládejme nyní, že naším cílovým nástrojem budou akcie. V takovém případě je důležité začít sledovat jak chování akcií obecně, tak vývoj konkrétních instrumentů. V případě konzervativnějšího portfolia budeme vybírat akcie stabilních a necyklických společností. V opačné situaci se zaměříme na více volatilnější tituly. Více o cyklických a necyklických akciích se dozvíte ve 12. díle Školy investování – Akcie II.  Při rozboru vytipovaných „favoritů“ můžete kombinovat fundamentální analýzu s rozborem kurzu (technickou analýzu), kdy se sleduje historie vývoje či různé druhy zpráv ovlivňující pohyb kurzu. Obecně lze říci, že v tomto kroku analyzujeme nejen současné investiční příležitosti, ale nesmíme zapomenout ani na odhad budoucího vývoje a zkoumat i potenciální příležitosti, nezaměřit se pouze na to, co bylo a co je. Na finančních trzích se “budoucnost odehrává v současnosti”. 
 
Poté je možné přistoupit k výběru jednoho či několika titulů z vlastního seznamu. Jen tak se vyvarujeme překvapení, která lze takovým rozborem a sledováním eliminovat. Vlastní analýzu uděláme i v případě, že nám někdo nabízí, ať už přes telefon či nevyžádaným e-mailem, nákup již prozkoumané investice. Největším lákadlem těchto výzev je nabídka rychlého zisk a vysokých výnosů. Nyní již víme, že takové výnosy znamenají vysoké riziko. Nikdo netvrdí, že taková nabídka musí být vždy podvodem, avšak nenechte se přemluvit a konečné rozhodnutí udělejte na základě vlastního posouzení, obstarejte si co nejvíce písemných informací z kvalitních zdrojů o dané firmě a také titulu a co je nejdůležitější, postarejte se o to, abyste daným informací porozuměli, jinak pro Vás nemají žádný význam.
 
Jednou z největších chyb je investice do instrumentů a poté titulů, kterým nerozumíme. Proto je potřeba co nejvíce se vzdělávat a v případě dalších nejasností vyhledat nestranného odborníka. Občas se stává, že finanční poradce či broker, který vám radí, může být vůči některým produktům finančního trhu zaujatý, ať už pozitivně či negativně. V takové situaci se zjišťuje, co je příčinou zaujatosti, zda pro společnost pracuje apod. Vašim cílem je odhalit, zda takový člověk prodává firemní produkty, z kterých má zisk, nebo zda se skutečně jedná o průzkum daného trhu a pro Vás relevantní informace.
 

3. Nákup instrumentu

Ani v tomto bodě se nevyhneme spojitosti se strategií. V ní si totiž musíme stanovit mimo jiné i časový horizont, což se pak odráží v době, po kterou chceme danou akcii či jiný instrument ve svém portfoliu držet. Všeobecně sice akcie vykazují růst, avšak v krátkém období se můžeme setkat i s propady. Což je velmi ošemetné především pro začínající podnikatele, není to však snadné ani pro ty pokročilé. Krátkodobý horizont se vyznačuje vyšším rizikem, které je těžké odhadovat a predikovat. K dispozici je méně informací a rozhodování musí probíhat rychle. Při rozboru situace je nutné jít více do hloubky, aby zhodnocení situace mohlo být adekvátní.
 
Jednou z nejtěžších věcí, především v krátkém období, je správné načasování. Někteří investoři se odkazují na signály technické analýzy, někteří sází na svoji „intuici“, založené na vlastním rozboru či zkušenostech. Až zpětně vždy vidíme, kdy bylo nejlepší nakoupit a kdy prodat, ale v reálném čase nikdo nedokáže se stoprocentní jistotou říci, kam bude vývoj dále směřovat.
 
Více o fundamentální, technické a psychologické analýze se dozvíte v následujících dílech Školy investování.
 

4. Sledování (monitoring)

Monitoring portfolia probíhá v různých intervalech opět dle časového horizontu. Pokud jsme dlouhodobým investorem, není třeba sledovat vývoj několikrát denně. Jestliže držíme akcie např. týden či měsíc, je nutné dávat na své „ovečky“ větší pozor a více je sledovat, třeba i každý den. Jde především o porovnání výsledků s vlastními předpoklady. Občas je nutné takové předpoklady přehodnotit vzhledem k současné situaci na trzích. Nejdůležitější je nereagovat unáhleně na jakoukoliv novou informaci, která zahýbe trhem. Jistě, neočekávané události se musí brát v úvahu, avšak i rozhodnutí založené na takové zprávě musí mít své opodstatnění.
 

Konkrétní příklad investičního deníku pro sledování akcií zobrazuje následující excelovská tabulka.  


 

5. Vyhodnocení

Vyhodnocení, ať již právě uzavřené pozice nebo stavu portfolia na konci obchodního dne, patří k základním krokům investičního procesu. Na konci dne či týdne (dle investičního horizontu) je třeba zhodnotit stav portfolia pomocí uzavíracích cen jednotlivých akcií v porovnání s nákupními cenami. Opět generujeme zisk či ztrátu, která však ještě není realizována.
 
V případě uzavření obchodu se vyčísluje výsledek a porovnává se s požadovaným cílem. Pokud se tato dvě čísla neslučují, je nutné udělat zpětnou analýzu a snažit se odhalit faktory, které způsobily vychýlení. Zkoumat, zda jsou založeny na vlastních chybách či neovlivnitelných situacích. Cílem není negativní kritika své vlastní osoby, ale co největší poučení do budoucna.
 
Pokud je portfolio dlouhodobě ziskové, nezbývá než poblahopřát. Nacházíme-li se ve ztrátách, je velmi důležité určit si spodní hranici, pod kterou nebudeme další ztráty akceptovat, a v takovém případě přichází na řadu prodej. I toto rozhodnutí vychází ze strategie každého investora.
 
Vyhodnocením situace se uzavírá jeden proces investování, ale hned vzápětí začíná další. Abychom byli schopni lépe vyhodnotit danou situaci, otevřeme v následujících článcích jedno velké téma - Analýzy a techniky při investování. Budeme se zabývat třemi základními, a to fundamentální, psychologickou a technickou analýzou.
 
Autor: Pavlána Ondráčková
 
Autor: redakce