V - slovník finančních pojmů Klub investorů

1735x přečteno

Klub investorů pro Vás připravil seznam základních finančních pojmů, které by měl znát každý investor. V následujícím článku jsou slova začínající písmenem "V".

VAR Bondy - Totéž co FRN. Dluhopisy s variabilním kupónem. Kupón není definován jako předem dané procento z nominální hodnoty, ale jako předem neznámé procento z nominální hodnoty, které se odvozuje od aktuálního vývoje úrokových sazeb na trhu.

Vedoucí indikátory - Leading indicators (volně "vedoucí indikátory"), respektive zpráva, která se tak nazývá si dává za úkol předpovědět míru ekonomické aktivity v zemi v rozmezí nejbližších třech až šesti měsíců. Index je souhrnem dříve oznámených ekonomických ukazatelů: nových objednávek, nových žádostí o podporu, peněžní nabídky, průměrného pracovního týdne, vydaných stavebních povolení a cen akcií. Díky tomu je hodnota vedoucích indikátorů velice předpověditelná s velmi malou reakcí trhu na její oznámení. Ačkoliv časová řada tohoto indikátoru má jisté schopnosti předpovědět budoucí vývoj, bývá často kritizována její interpretace, když dle jejího vývoje bylo předpovězeno "devět ze šesti posledních" recesí. V současné době je sběr dat a publikování údajů ve zprávě v leading indicators zajišťováno neziskovou organizací Conference Board, která také publikuje index spotřebitelské důvěry. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako ne příliš důležitý. Hrubé údaje jsou k dispozici na http://www.tcb-indicators.org/. Jsou ohlašovány vždy v 14:30, během prvních pracovních dnů v měsíci (data s dvouměsíčním zpožděním).

Velkoobchodní tržby - Zpráva o velkoobchodních tržbách zahrnuje statistiku prodejů a zásob od druhé úrovně zpracovatelského stadia. Jsou udávané ve formě procentuálních meziměsíčních změn. Tyto údaje však poskytují velmi slabé vodítko k tomu, abychom se dozvěděli něco o osobní spotřebě a proto nemají na trh příliš velký vliv. Velkoobchodní zásoby občas mají tendenci vybočit z celkového trendu agregovaných zásob (agregované zásoby představují sumu zásob na úrovni výroby, velkoobchodu a maloobchodu), což může ovlivnit výhled růstu HDP. V takovém případě může tato změna vyvolat mírnou reakci trhů. Často se tak ale nestává a tato zpráva projde trhem bez většího zájmu. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako poměrně nedůležitý. Hrubé údaje jsou k dispozici na http://www.census.gov/svsd/www/mwts.html a jsou sestavovány agenturou The Census Bureau of the Department of Commerce. Jsou ohlašovány v 18:00, běžně pátý pracovní den v měsíci (data s dvouměsíčním zpožděním).

Veřejné finance - Veškeré finance spravované v rámci veřejného sektoru (vládou, obcemi, mimorozpočtovými fondy apod.).

Veřejný dluh - Součet všech deficitů státního rozpočtu, rozpočtů obcí, státních agentur a státních mimorozpočtových fondů za všechny roky nazpět. Zjednodušeně řečeno, celkový souhrnný dluh státu vůči obyvatelům, podnikům, zahraničí apod. Podle maastrichtských kritérií nesmí být v okamžiku přijetí eura veřejný dluh země větší než 60% HDP, anebo sice smí být větší, ale musí se citelně zmenšovat.

Veřejný trh - Burza nebo jiný organizovaný mimoburzovní trh typu RM – Systém či NASDAQ.

Vlastní jmění - Účetní pojem, součet základního jmění, fondů ze zisku a zisků.

Volatilita - Kolísavost ceny nebo výnosu

Volně pohyblivý kurz - Synonymum pro floating

Výkonnost fondu - Zhodnocení / znehodnocení majetku podílového nebo investičního fondu za určitý časový úsek (nejčastěji za rok). Minulá výkonnost fondu sice může být pro investora vodítkem, rozhodně však nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucnosti.

Výnos dluhopisu - Emitent prodá svůj dluhopis investorovi a zaváže se mu platit každý rok kupón a na konci splatnosti navíc nominální hodnotu. Je tedy přesně dáno, jaké příjmy bude investor z vlastnictví dluhopisu mít. Investor za tento dluhopis zaplatí emitentovi určitou cenu. Pokud porovnáme, kolik investor do investice vložil (zaplacená cena) a kolik se mu vrátí (všechny kupóny plus nominální hodnota), zjistíme, jak procentuálně se mu tato investice do dluhopisu zhodnotí (= výnos dluhopisu). Čím méně na počátku investor zaplatí za koupi dluhopisu (čím je nižší cena), tím více se mu procentuálně jeho investice zhodnotí (tím vyšší je výnos). Proto při poklesu cen dluhopisů rostou jejich výnosy a naopak.

Výnosová křivka - V grafu znázorněná závislost výše výnosu / úrokové sazby na době splatnosti. Obvykle platí, že čím vyšší doba splatnosti, tím vyšší výnos / úroková sazba. Proto je výnosová křivka obvykle rostoucí. To však nemusí platit vždy.

Vypořádací kurz - Denní nebo finální, základ pro vypořádání pozice investora daný den nebo v den, kdy kontrakt vyprší.

Výsledek hospodaření - Základní ekonomický pojem. Získá se rozdílem celkových příjmů a celkových nákladů. Kladný výsledek hospodaření představuje zisk, záporný výsledek hospodaření ztrátu.

Hledejte ve slovníku také slovaz začínající na písmeno: 

 

ABCD, EFGHIJKLMNOPRSTUVWZ

 

Autor: redakce